V prostorih Doma paraplegikov Pacug je 27. maja 2016 potekala zadnja, 9. redna seja Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije. Vodila jo je predsednica Mirjam Kanalec, skupv3delegati iz vseh devetih pokrajinskih društev pa so najprej prisluhnili poročilom.
Obsežno vsebinsko poročilo z mnenjem revizorja je za leto 2015 okvirno predstavil predsednik Zveze Dane Kastelic. Osvežil je le pomembne akcije in dejavnosti, ki jih je Zveza izvedla v preteklem letu. Ker so delegati poročilo že predhodno prejeli so ga le še potrdili. Poročala sta tudi skupv1predsednik Nadzornega odbora Robert Žerovnik in član Disciplinske komisije Primož Jeralič.
V nadaljevanju seje skupščine je Dom paraplegikov Pacug v poslovnem poročilu za leto 2015 predstavila direktorica Jana Rožaj. Delegati so v poročilu dobili podrobne podatke o družbi in njenih storitvah. Vse od vizije, poslanstva in ciljev, investicij, bilance stanja, poslovodstva, programa obnovitvene rehabilitacije z vsemi terapijami, počitniškega in športnega turizma za invalide, gostinske dejavnosti - do dejavnosti »Invalid za invalida« s ponudbo izbora medicinsko tehničnih pripomočkov in servisnimi storitvami. Dodamo naj, da bo pozitivno poslovanje doma med drugim odvisno tudi od polne udeležbe članov skupne obnovitvene rehabilitacije in čim večjega koriščenja storitev, ki jih nudi dejavnost IZI. O vlogi in delu Nadzornega sveta doma je delegate seznanil namestnik predsednika Dane Kastelic,člani Skupščine pa so za novega člana in hkrati predsednika NS izvolili Damjana Hovnika.
Ob zaključku štiriletnega mandatnega obdobja predsednikovanja najvišjemu organu Zveze, je predsednica Mirjam Kanalec v svojem poročilu navedla, da je v mandatnem obdobju 2012 - 2016 Skupščina imela enajst sej  (eno izredno in eno korespondenčno) in na njih sprejela 182 sklepov, ki so bili vsi realizirani. Predstavila je pomembne sklepe ter naloge in delo, ki jih je Skupščina izvedla v tem mandatnem obdobju. Skupščina ZPS je opravljala dela 19. člena Statuta ZPS, oziroma določala strategijo razvoja in delovanja ZPS.
Predsednik Zveze Dane Kastelic je v poročilo za mandatno obdobje 2012-2016 delegatom predstavil strukturo organov upravljanja, strokovno službo in strokovne sodelavce, omenil vlogo in koriščenje obnovitvene rehabilitacije, nato pa kronološko po letih predstavil najpomembnejše dogodke in utrinke dejavnosti Zveze paraplegikov Slovenije. V poročilu sta po letih prikazani tudi finančno ovrednotena tabela naložb in tabela prihodkov in odhodkov. Iz njih je razvidno, da ja Zveza v tem obdobju uspešno in zelo dobro gospodarila. Ob zahvali pa je poudaril, da teh uspehov ne bi dosegli brez vseh tistih, ki so sodelovali pri tej uspešni zgodbi.
Sledila so številna vprašanja in pobude delegatov o katerih so udeleženci skupščine  skupaj razpravljali in iskali rešitve.